เลือกภาษา

Thai ไทย

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

การควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

⇔ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ          บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
⇔ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการ      ขั้นตอนการให้บริการหรือติดต่ออย่างไร เป็นต้น

 ⇒ คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือกการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการขอจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยน์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการรับชำระภาษีป้าย PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ PDF  ดาวน์โหลด
 ⇒ คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ PDF  ดาวน์โหลด

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาภู

ตั้งอยู่หมู่ที่ 15  ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210

Email : saraban_06441105@dla.go.th  โทรศัพท์ : 0-4399-2644-5  โทรสาร : 0-4399-2645

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.tambolnaphu.go.th
   Copyright © 2022. www.tambolnaphu.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 (K.โจ) Line ID : jewelryitem